Nagpabukal naman siya mula sa bato. Attendite, popule. Psalms are usually identified by a sequence number, often preceded by the abbreviation "Ps." Read the Bible. Psalm 78. Nang marinig ito ng Dios, ay napoot, at kinayamutang lubha ang Israel: Sa gayo'y kaniyang pinabayaan ang tabernakulo ng Silo, ang tolda na kaniyang inilagay sa gitna ng mga tao; At ibinigay ang kaniyang kalakasan sa pagkabihag, at ang kaniyang kaluwalhatian ay sa kamay ng kaaway. 35 Kaya't kaniyang pinaram ang kanilang mga kaarawan sa walang kabuluhan, at ang kanilang mga taon ay sa mga kakilabutan. YAHWEH DID MARVELOUS THINGS. 51 Chapter 78 - Psalms | English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved? Ibinugso niya sa kanila ang kabangisan ng kaniyang galit, poot at galit, at kabagabagan, pulutong ng mga anghel ng kasamaan. 4 Hindi namin ikukubli sa kanilang mga anak, na isasaysay sa salin ng lahing darating ang mga pagpuri sa Panginoon, at ang kaniyang kalakasan, at ang kaniyang mga kagilagilalas na mga gawa na kaniyang ginawa. Tell the Coming Generation. Kaniyang pinahihip ang hanging silanganan sa mga langit: at sa pamamagitan ng kaniyang kapangyarihan ay pinatnubayan niya ang hanging timugan. 32Sa lahat ng ito ay nangagkasala pa sila, at hindi naniwala sa kaniyang kagilagilalas na mga gawa. 12Mga kagilagilalas na mga bagay ay ginawa niya sa paningin ng kanilang mga magulang, sa lupain ng Egipto, sa parang ng Zoan. to those who are obedient to his instructions . Questions. Nilamon ng apoy ang kanilang mga binata; at ang mga dalaga nila'y hindi nagkaroon ng awit ng pagaasawa. 41At sila'y nagsibalik uli, at tinukso ang Dios, at minungkahi ang Banal ng Israel. SermonAudio.com - Psalm 28 Sermons. 3 Naaalaala ko ang Dios, at ako'y nababalisa: ako'y … Hindi nila inalaala ang kaniyang kamay, ni ang araw man nang kaniyang tubusin sila sa kaaway. 2 I will open my mouth in a parable; I will utter dark sayings of old, 3 Which we have heard and known, And our fathers have told us. 68 Ibinigay rin naman niya ang kanilang mga hayop sa granizo, at sa mga lintik ang kanilang mga kawan. 5 Sapagka't siya'y nagtatag ng patotoo sa Jacob English-Tagalog Bible. Nguni't kaniyang pinayaon ang kaniyang sariling bayan na parang mga tupa, at pinatnubayan sila sa ilang na parang kawan. Psalm 78 - NIV: My people, hear my teaching; listen to the words of my mouth. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Psalm 81 Psalm 81 Tagalog: Ang Dating Biblia. 64 At pinapaging dugo ang kanilang mga ilog, at ang kanilang mga bukal, na anopa't hindi sila makainom. September 3, 2019 by TeachLife. PS 78:9 The children of Ephraim, being armed, and carrying bows, turned back in the day of battle. The psalms were probably sung to simple melodies and accompanied by instruments. Gayon ma'y nagkasala uli sila laban sa kaniya, upang manghimagsik laban sa Kataastaasan sa ilang. The New World Translation of the Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses. 9Ang mga anak ni Ephraim, gayong may sakbat at may dalang mga busog, at nagsitalikod sa kaarawan ng pagbabaka. Kundi pinili ang lipi ni Juda, ang bundok ng Zion na kaniyang inibig. Psalm 78 Tell the Coming Generation. "The kings of the earth" are supposed to seek truth, and do good, but... they don't. Trivia: Moses wrote Psalms chapter 90. Nang marinig ito ng Dios, ay napoot, at kinayamutang lubha ang Israel: Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 46Ibinigay rin niya ang kanilang bunga sa tipaklong, at ang kanilang pakinabang sa balang. Psalm 78 Maschil of Asaph. 19 Dinala niya siya na mula sa pagsunod sa mga tupa ng nagpapasuso, upang maging pastor ng Jacob na kaniyang bayan, at ang Israel na kaniyang mana. Give ear, O my people, to my teaching; incline your ears to the words of my mouth. Maschil of Asaph. 14 In the daytime he also led them with a cloud, and all night with a light of fire. Sapagka't siya'y nagtatag ng patotoo sa Jacob, at nagtakda ng kautusan sa Israel, na kaniyang iniutos sa aming mga magulang, na kanilang ipabatid sa kanilang mga anak: 27Pinaulanan naman niya sila ng karne na parang alabok, at ng mga ibong parang buhangin sa mga dagat: 28At pinalagpak niya sa gitna ng kanilang kampamento, sa palibot ng kanilang mga tahanan. : 2 I will open my mouth in a parable: I will utter dark sayings of old:: 2 Aking bubukhin ang aking bibig sa isang talinghaga; ako'y magsasalita ng mga malabong sabi ng una: At sinaktan ang lahat na panganay sa Egipto, ang panguna ng kanilang kalakasan sa mga tolda ni Cham: Bukod dito'y tinanggihan niya ang tolda ng Jose, at hindi pinili ang lipi ni Ephraim; Kundi pinili ang lipi ni Juda, ang bundok ng Zion na kaniyang inibig. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) At nagpababa ng tubig na parang mga ilog. Hindi namin ikukubli sa kanilang mga anak, na isasaysay sa salin ng lahing darating ang mga pagpuri sa Panginoon, at ang kaniyang kalakasan, at ang kaniyang mga kagilagilalas na mga gawa na kaniyang ginawa. We heard Psalm 105 last Sunday. 1:1 Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak.. 1:2 Kundi ang kaniyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon; at sa kautusan niya nagbubulaybulay siya araw at gabi.. 1:3 At siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig, na nagbubunga … Give ear, O my people, to my law: incline your ears to the words of my mouth. ]H623 Give earH238, O my people,H5971 to my law:H8451 inclineH5186 your earsH241 to the wordsH561 of my mouth.H6310, To Get the full list of Strongs: 36Nguni't tinutuya nila siya ng kanilang bibig, at pinagbubulaanan nila siya ng kanilang dila. Advent; Bible in 90 Days; All the Words of Jesus (3 months) New Testament Letters (4 months) Why Read the Bible? The author of this lengthy didactic psalm rehearses Israel’s history. Kumain ang tao ng tinapay ng makapangyarihan: pinadalhan niya sila ng pagkain hanggang sa nangabusog. Kaniyang iginawa ng landas ang kaniyang galit; hindi niya pinigil ang kanilang buhay sa kamatayan, kundi ibinigay ang kanilang buhay sa pagkapuksa; At sinaktan ang lahat na panganay sa Egipto, ang panguna ng kanilang kalakasan sa mga tolda ni Cham: Nguni't kaniyang pinayaon ang kaniyang sariling bayan na parang mga tupa, at pinatnubayan sila sa ilang na parang kawan. 38Nguni't siya, palibhasa'y puspos ng kaawaan, ay pinatawad ang kanilang kasamaan at hindi sila nilipol: Oo, madalas na inihiwalay ang kaniyang galit, at hindi pinukaw ang buo niyang poot. 2 I will open my mouth in a parable: I will utter dark sayings of old: 3 Which we have heard and known, and our fathers have told us. 70 Tell the Coming Generation - A Maskil of Asaph. v1 My people, hear what I am teaching you. Related New Christian Commentary Stories and their meanings: Bible Study Videos: 168 - The Ultimate Salvation, The Oil of Joy. I will speak about things that were hidden. (40-55) The mercies of God to Israel contrasted with their ingratitude. 39 God’s care and Israel’s lack of faith. At itinayo niya ang kaniyang santuario na parang mga kataasan, parang lupa na kaniyang itinatag magpakailan man. Makinig kayo, Oh bayan ko, sa aking kautusan: ikiling ninyo ang inyong mga pakinig sa mga salita ng aking bibig. I will declare wise sayings; I will speak mysteries from the past— things we have heard and known and that our fathers have passed down to us. Ang aklat ng Mga Awit ay kadalasang sinipi sa Bagong Tipan. Nguni't tinutuya nila siya ng kanilang bibig, at pinagbubulaanan nila siya ng kanilang dila. Sa gayo'y siya ang kanilang pastor ayon sa pagtatapat ng kaniyang puso; at pinatnubayan niya sila sa pamamagitan ng kabihasahan ng kaniyang mga kamay. (Selah) 3 Hatulan mo ang dukha at ulila: gawan mo ng kaganapan ang napipighati at walang nagkakandili. Mga kagilagilalas na mga bagay ay ginawa niya sa paningin ng kanilang mga magulang, sa lupain ng Egipto, sa parang ng Zoan. Hinawi niya ang dagat, at pinaraan niya sila; at kaniyang pinatayo ang tubig na parang bunton. 10 Psalm 78 Tell the Coming Generation A skillful song, {or} a didactic {or} reflective poem, of Asaph. Psalms 27:1-14.-David's fearless confidence amidst dangers, because Yahweh is his salvation. Sign Up or Login. 30Hindi sila nagsihiwalay sa kanilang pita, ang kanilang pagkain ay nasa kanila pang mga bibig. The Israelites are to teach the Lord’s law to their children—Disobedient Israel provoked the Lord in the wilderness—The Egyptian plagues are recounted—The Lord chooses and blesses Judah and David. 2 # Cited Matt. The Paperback Bible presents the Bible by the Book and is designed to be portable, readable, and truly personal with ample margins for notations. Not the other way around. 57 What does it mean that Jesus is the Prince of Peace? 2 Aking bubukhin ang aking bibig sa isang talinghaga; ako'y magsasalita ng mga malabong sabi ng una: 3 Na aming narinig at naalaman, at isinaysay sa amin ng aming mga magulang. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Psalm 78 Psalm 78 Tagalog: Ang Dating Biblia. 4 At sinaktan niya sa likod ang kaniyang mga kaaway: inilagay niya sila sa laging kadustaan. Hindi namin ikukubli sa kanilang mga anak, na isasaysay sa salin ng lahing darating ang mga pagpuri sa Panginoon, at ang kaniyang kalakasan, at ang kaniyang mga kagilagilalas na mga gawa na kaniyang ginawa. Sa araw naman ay kaniyang pinatnubayan sila sa pamamagitan ng isang ulap, at buong gabi ay sa pamamagitan ng tanglaw na apoy. 2 Hanggang kailan magsisihatol kayo ng kalikuan, at magsisigalang sa mga pagkatao ng masama? 37 At naalaala niyang sila'y laman lamang; hanging dumadaan, at hindi bumabalik. 18 Sign Up or Login, [ MaschilH4905 of Asaph. A maskil of Asaph. 65 The psalms for the coming weeks are listed in your bulletin. 62Ibinigay rin niya ang kaniyang bayan sa tabak; at napoot sa kaniyang mana. What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? Psalm 78. Narito, kaniyang pinalo ang bato, na ang mga tubig ay bumubuluwak, at mga bukal ay nagsisiapaw; makapagbibigay ba siya ng tinapay naman? 5 Psaume 78:10 Interlinéaire • Psaume 78:10 Multilingue • Salmos 78:10 Espagnol • Psaume 78:10 Français • Psalm 78:10 Allemand • Psaume 78:10 Chinois • Psalm 78:10 Anglais • Bible Apps • Bible Hub Version Louis Segond 1910 La Bible David Martin 1744 Darby Bible courtesy of CCEL.org. At binigyan sila ng trigo ng langit. 2 I will open my mouth in a parable: I will utter dark sayings of old: 3 which we have heard and known, and our fathers have told us. At binigyan sila ng trigo ng langit. 63Nilamon ng apoy ang kanilang mga binata; at ang mga dalaga nila'y hindi nagkaroon ng awit ng pagaasawa. INTRODUCTION: One of our core values as a church is that the church is for children. Narito, kaniyang pinalo ang bato, na ang mga tubig ay bumubuluwak, at mga bukal ay nagsisiapaw; makapagbibigay ba siya ng tinapay naman? Instead, they "take counsel against Jehovah and his anointed". -- This Bible is now Public Domain. 27 The psalm begins with a call to learn … 32 1 Makinig kayo, Oh bayan ko, sa aking kautusan: ikiling ninyo ang inyong mga pakinig sa mga salita ng aking bibig. 76 In Judah God is e known; his name is great in Israel. He made the waters stand as a heap. Kaniyang pinuwangan ang mga bato sa ilang, at pinainom niya sila ng sagana na gaya ng mula sa mga kalaliman. I’ve read and listened to this Psalm all my life, so popular that it is the passage of Scripture known by most everyone, even non-believers. To Get the Full List of Definitions: book of the Bible. Does wearing a face mask displace trust in God? Ibinigay rin niya ang kanilang bunga sa tipaklong, at ang kanilang pakinabang sa balang. Hindi sila nagsihiwalay sa kanilang pita, ang kanilang pagkain ay nasa kanila pang mga bibig. Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. 2 I will open my mouth in a parable: I will utter dark sayings of old: 3 Which we have heard and known, and our fathers have told us. Hindi nila tinupad ang tipan ng Dios, at nagsitangging magsilakad sa kaniyang kautusan; At kanilang kinalimutan ang kaniyang mga gawa, at ang kaniyang mga kagilagilalas na mga gawa na kaniyang ipinakita sa kanila. Psalm 78 A maskil[ a] of Asaph. PS 78:8 And might not be as their fathers, a stubborn and rebellious generation; a generation that set not their heart aright, and whose spirit was not stedfast with God. At pinalagpak niya sa gitna ng kanilang kampamento, sa palibot ng kanilang mga tahanan. 3 Psalms in Tagalog translation and definition "Psalms", English-Tagalog Dictionary online. Psalm 78 (good She Reads Truth : She Reads Truth My Paper Crafting.com: Psalm 78 Dogwood Digi-Cut File Card Psalm 78 Wisdom. Psalms « Previous | Next » In the book of Psalms, Israel praises, prays to, and ponders God in poems. 78 Give ear to my instructions, my people, bend your ears to the say of my mouth. Upang kanilang mailagak ang kanilang pagasa sa Dios, at huwag kalimutan ang mga gawa ng Dios, Kundi ingatan ang kaniyang mga utos: I will open my mouth in a parable; I will utter dark sayings from of old, things that we have heard and known, that our fathers have told us. Ibinigay rin niya ang kaniyang bayan sa tabak; at napoot sa kaniyang mana. At inihatid niya silang tiwasay, na anopa't hindi sila nangatakot: nguni't tinakpan ng dagat ang kanilang mga kaaway. The people are setting themselves against God. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ... Scriptural Confirmations 2, 9, 25, 78. 58Sapagka't minungkahi nila siya sa galit ng kanilang mga mataas na dako, at kinilos nila siya sa panibugho ng kanilang mga larawang inanyuan. At sila'y nagsibalik uli, at tinukso ang Dios, at minungkahi ang Banal ng Israel. Kaya't narinig ng Panginoon, at napoot: at isang apoy ay nagalab laban sa Jacob, at galit naman ay napailanglang laban sa Israel; Sapagka't sila'y hindi nagsisampalataya sa Dios, at hindi nagsitiwala sa kaniyang pagliligtas. Pinili naman niya si David na kaniyang lingkod, at kinuha niya siya mula sa kulungan ng mga tupa: Psalm 78:12,43 identifies the "field of Zoan" as where Moses performed miracles. Since the 17th century a number . Psalm 78:4 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Hindi namin ikukubli sa kanilang mga anak, na isasaysay sa salin ng lahing darating ang mga pagpuri sa Panginoon, at ang kaniyang kalakasan, at ang kaniyang mga kagilagilalas na mga gawa na kaniyang ginawa. Kung paanong kaniyang inilagay ang kaniyang mga tanda sa Egipto, at ang kaniyang mga kababalaghan sa parang ng Zoan; At pinapaging dugo ang kanilang mga ilog, at ang kanilang mga bukal, na anopa't hindi sila makainom. At pinaulanan niya sila ng mana upang makain. At ibinigay ang kaniyang kalakasan sa pagkabihag, at ang kaniyang kaluwalhatian ay sa kamay ng kaaway. 1 Makinig kayo, Oh bayan ko, sa aking kautusan: ikiling ninyo ang inyong mga pakinig sa mga salita ng aking bibig. Where is a good place for a teenager to start reading the Bible? Psalm 78 - Old Testament - Free English Audio Bibel / Psalms (KJV) King James Version - The Holy Bible ***** Psalm 78 (King James Version) Psalm 78. 2 I will open my mouth with a proverb. PSALM 78:12-16. At kanilang tinukso ang Dios sa kanilang puso, sa paghingi ng pagkain sa kanilang pita. Ang mga saserdote nila'y nabuwal sa pamamagitan ng tabak; at ang mga bao nila'y hindi nanganaghoy. Psalm 78:1-8. 2 Plague 7 (verse 47) – hail and storm – see Exodus 9:18-26 and Psalm 105:32. 13Hinawi niya ang dagat, at pinaraan niya sila; at kaniyang pinatayo ang tubig na parang bunton. 29Sa gayo'y nagsikain sila, at nangabusog na mabuti; at ibinigay niya sa kanila ang kanilang pita. Psalm 78:1-72—Navigate by chapter and verse in the King James Version of the Bible. 2 I will open my mouth in a parable: I will utter dark sayings of old: 3 Which we have heard and known, and our fathers have told us. Makinig kayo, Oh bayan ko, sa aking kautusan: ikiling ninyo ang inyong mga pakinig sa mga salita ng aking bibig. 4Hindi namin ikukubli sa kanilang mga anak, na isasaysay sa salin ng lahing darating ang mga pagpuri sa Panginoon, at ang kaniyang kalakasan, at ang kaniyang mga kagilagilalas na mga gawa na kaniyang ginawa. 16 At inihatid niya silang tiwasay, na anopa't hindi sila nangatakot: nguni't tinakpan ng dagat ang kanilang mga kaaway. 2 I will open my mouth with a parable; I will utter hidden things, things from of old— 3 things we have heard and known, things our ancestors have told us. 29 54At dinala niya sila sa hangganan ng kaniyang santuario, sa bundok na ito na binili ng kaniyang kanang kamay. Mga Langit Heavens are celestial and spiritual things. 5Sapagka't siya'y nagtatag ng patotoo sa Jacob, at nagtakda ng kautusan sa Israel, na kaniyang iniutos sa aming mga magulang, na kanilang ipabatid sa kanilang mga anak: 6Upang maalaman ng lahing darating, sa makatuwid baga'y ng mga anak na ipanganganak; na siyang magsisibangon, at mangagsasaysay sa kanilang mga anak: 7Upang kanilang mailagak ang kanilang pagasa sa Dios, at huwag kalimutan ang mga gawa ng Dios, Kundi ingatan ang kaniyang mga utos: 8At huwag maging gaya ng kanilang mga magulang, may matigas na ulo at mapanghimagsik na lahi; isang lahing di naglagay sa matuwid ng kanilang puso, at ang kanilang diwa ay hindi tapat sa Dios. 1 Makinig kayo, Oh bayan ko, sa aking kautusan: ikiling ninyo ang inyong mga pakinig sa mga salita ng aking bibig. เพลงสดุดี 78:4 Thai: from KJV What would be some hints for memorizing Scripture? How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? At huwag maging gaya ng kanilang mga magulang, may matigas na ulo at mapanghimagsik na lahi; isang lahing di naglagay sa matuwid ng kanilang puso, at ang kanilang diwa ay hindi tapat sa Dios. 6 The book of Psalms is quoted frequently in the New Testament. Pinaulanan naman niya sila ng karne na parang alabok, at ng mga ibong parang buhangin sa mga dagat: psalm . Tags: Psalm 111 4, Psalm 78 52, Psalm 78 4 Baby, Psalm 78: 2, Psalm 72 18, Psalm 22:6, Psalm 16:7, Psalm 145:3, Psalm 119:105, Psalm 79 13, Psalm 78 Sign, Psalm 78 Children, Psalm 85:6 KJV, Psalms 78 34, Psalms 78 72 Sermons, Psalm 139:14, Psalm 78 Clip Art, Psalm … Aking bubukhin ang aking bibig sa isang talinghaga; ako'y magsasalita ng mga malabong sabi ng una: 19Oo, sila'y nagsalita laban sa Dios; kanilang sinabi, Makapaghahanda ba ang Dios ng dulang sa ilang? 9 47Sinira niya ang kanilang ubasan ng granizo, at ang mga puno nila ng sikomoro ng escarcha. 45Nagsugo rin siya sa gitna nila ng mga pulutong ng mga bangaw na lumamon sa kanila; at mga palaka, na nagsigiba sa kanila. English-Tagalog Bible. PS 78:9 The children of Ephraim, being armed, and carrying bows, turned back in the day of battle. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 34Nang kaniyang patayin sila, sila'y nangagusisa sa kaniya: at sila'y nagsibalik, at nagsihanap ng tapat sa Dios. 1 Give ear, O my people, to my law: incline your ears to the words of my mouth. At binigyan sila ng trigo ng langit. 52 2 Sa kaarawan ng aking kabagabagan ay hinahanap ko ang Panginoon: ang kamay ko'y nakaunat sa gabi, at hindi nangangalay; tumatangging maaliw ang kaluluwa ko. At kanilang naalaala na ang Dios ay kanilang malaking bato, at ang Kataastaasang Dios ay kanilang manunubos. 4 We won’t hide them from their descendants; we’ll tell the next generation Pay attention to what I say. What does the Bible say about hate crimes? Gayon ma'y nagutos siya sa mga langit sa itaas, at binuksan ang mga pintuan ng langit; Mga Awit. They happened a long time ago. A Song. Sa gayo'y kaniyang pinabayaan ang tabernakulo ng Silo, ang tolda na kaniyang inilagay sa gitna ng mga tao; 35At kanilang naalaala na ang Dios ay kanilang malaking bato, at ang Kataastaasang Dios ay kanilang manunubos. 60 Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Psalm 82 Psalm 82 Tagalog: Ang Dating Biblia. 18At kanilang tinukso ang Dios sa kanilang puso, sa paghingi ng pagkain sa kanilang pita. Sapagka't ang kanilang puso ay hindi matuwid sa kaniya, ni tapat man sila sa kaniyang tipan. galit 'Wrath,' as in Genesis 49:7, signifies aversion from truth. 53At inihatid niya silang tiwasay, na anopa't hindi sila nangatakot: nguni't tinakpan ng dagat ang kanilang mga kaaway. What does it mean by, "I will utter dark sayings" in Psalms 78:2? Sinira niya ang kanilang ubasan ng granizo, at ang mga puno nila ng sikomoro ng escarcha. Sapagka't minungkahi nila siya sa galit ng kanilang mga mataas na dako, at kinilos nila siya sa panibugho ng kanilang mga larawang inanyuan. 14Sa araw naman ay kaniyang pinatnubayan sila sa pamamagitan ng isang ulap, at buong gabi ay sa pamamagitan ng tanglaw na apoy. 59 Aking bubukhin ang aking bibig sa isang talinghaga; ako'y magsasalita ng mga malabong sabi ng una: Oo, sila'y nagsalita laban sa Dios; kanilang sinabi, Makapaghahanda ba ang Dios ng dulang sa ilang? Ang mga anak ni Ephraim, gayong may sakbat at may dalang mga busog, at nagsitalikod sa kaarawan ng pagbabaka. Ask a Question Got a Bible related Question? Selah. At naalaala niyang sila'y laman lamang; hanging dumadaan, at hindi bumabalik. 50Kaniyang iginawa ng landas ang kaniyang galit; hindi niya pinigil ang kanilang buhay sa kamatayan, kundi ibinigay ang kanilang buhay sa pagkapuksa; 51At sinaktan ang lahat na panganay sa Egipto, ang panguna ng kanilang kalakasan sa mga tolda ni Cham: 52Nguni't kaniyang pinayaon ang kaniyang sariling bayan na parang mga tupa, at pinatnubayan sila sa ilang na parang kawan. Kung paanong kaniyang inilagay ang kaniyang mga tanda sa Egipto, at ang kaniyang mga kababalaghan sa parang ng Zoan; 15 Nilamon ng apoy ang kanilang mga binata; at ang mga dalaga nila'y hindi nagkaroon ng awit ng pagaasawa. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? PSALM + Psalm 78. 13:35; See Ps. 49 69 21Kaya't narinig ng Panginoon, at napoot: at isang apoy ay nagalab laban sa Jacob, at galit naman ay napailanglang laban sa Israel; 22Sapagka't sila'y hindi nagsisampalataya sa Dios, at hindi nagsitiwala sa kaniyang pagliligtas. 55Pinalayas din niya ang mga bansa sa harap nila, at binahagi sa kanila na pinakamana sa pamamagitan ng pising panukat, at pinatahan ang mga lipi ng Israel sa kanilang mga tolda. 67Bukod dito'y tinanggihan niya ang tolda ng Jose, at hindi pinili ang lipi ni Ephraim; 68Kundi pinili ang lipi ni Juda, ang bundok ng Zion na kaniyang inibig. Sapagka't ang kanilang puso ay hindi matuwid sa kaniya, ni tapat man sila sa kaniyang tipan. 2 Aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya'y aking kanlungan at aking katibayan, ang 42Hindi nila inalaala ang kaniyang kamay, ni ang araw man nang kaniyang tubusin sila sa kaaway. Sapagka't sila'y hindi nagsisampalataya sa Dios, at hindi nagsitiwala sa kaniyang pagliligtas. 058 - Seeing the Horses and Chariots of Fire . Pinaulanan naman niya sila ng karne na parang alabok, at ng mga ibong parang buhangin sa mga dagat: At pinalagpak niya sa gitna ng kanilang kampamento, sa palibot ng kanilang mga tahanan. Ibinigay rin niya ang kanilang bunga sa tipaklong, at ang kanilang pakinabang sa balang. 61 Ask a Question. He praises God for his power, goodness and patience, but also reminds his audience that sin angers God 3 There he i broke the flashing arrows, the shield, the sword, and the weapons of war. 49Ibinugso niya sa kanila ang kabangisan ng kaniyang galit, poot at galit, at kabagabagan, pulutong ng mga anghel ng kasamaan. 1 # [Isa. At kanilang naalaala na ang Dios ay kanilang malaking bato, at ang Kataastaasang Dios ay kanilang manunubos. Kaniyang iginawa ng landas ang kaniyang galit; hindi niya pinigil ang kanilang buhay sa kamatayan, kundi ibinigay ang kanilang buhay sa pagkapuksa; Hindi sila nagsihiwalay sa kanilang pita, ang kanilang pagkain ay nasa kanila pang mga bibig, Does Matthew 19:17 mean that Jesus is not God? Tell the Coming Generation Psalm 78. 1 My people, hear my teaching; listen to the words of my mouth. 48 At itinayo niya ang kaniyang santuario na parang mga kataasan, parang lupa na kaniyang itinatag magpakailan man. Sinira niya ang kanilang ubasan ng granizo, at ang mga puno nila ng sikomoro ng escarcha. Kay dalas na nanghimagsik nila laban sa kaniya sa ilang, at pinapanglaw nila siya sa ilang! 17 Psalm 78:40 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Kay dalas na nanghimagsik nila laban sa kaniya sa ilang, at pinapanglaw nila siya sa ilang! Psalm 78: 1 - 8 (This is one) of *Asaph’s Psalms that Teach Us (about God). 31Nang ang galit ng Dios ay paitaas laban sa kanila, at pumatay sa mga pinakamataba sa kanila, at sinaktan ang mga binata sa Israel. 66 Kaya't kaniyang pinaram ang kanilang mga kaarawan sa walang kabuluhan, at ang kanilang mga taon ay sa mga kakilabutan. Hinawi niya ang dagat, at pinaraan niya sila; at kaniyang pinatayo ang tubig na parang bunton. While this is a Psalm 23 commentary of sorts, I’ve put a personal spin on this passage and the way it hit my heart personally. My people listen to my teaching. Sa lahat ng ito ay nangagkasala pa sila, at hindi naniwala sa kaniyang kagilagilalas na mga gawa. }#Psalm23 #TheLordisMyShepherd 20Narito, kaniyang pinalo ang bato, na ang mga tubig ay bumubuluwak, at mga bukal ay nagsisiapaw; makapagbibigay ba siya ng tinapay naman? A Maskil # 78:1 Probably a musical or liturgical term of # Ps. As `` the everlasting father '' - 72 • 2 Votes ipa /sɑːm/! 78: 1 - 8 ( verse 46 ) – hail and –... Wearing a face mask displace trust in God reminds his audience that sin angers Psalm. Here to learn more about who I am and what my goals are for TeachLife.blog Zoan as! Tinig sa Dios gabi ay sa mga salita ng aking bibig gayong may at!: inilagay niya sila ng sagana na gaya ng mula sa pagkakatulog, ng! * Asaph ’ s lack of faith to the words of my mouth sila ' y uli! Magsisigalang sa mga kalaliman the 150 different Psalms were probably sung to simple melodies and accompanied by instruments are! At itinayo niya ang kaniyang bayan sa tabak ; at napoot sa kaniyang mana mga nila! At nangabusog na mabuti ; at napoot sa kaniyang mana mga kalaliman Ephesians 2:10 mga ng. 2, 9, 25, 78 and how they use it often Catholics... Searching & browsing of the King James Version ( NIV ) Psalm 78 Tagalog: Dating... 17Gayon ma ' y laman lamang ; hanging dumadaan, at pinaraan niya sila ; at didinggin... My instruction ; listen to the words of my mouth with a call to learn … Tell Coming. Is a good place for a teenager to start reading the Bible the! Prays to, and all night with a light of fire ng Zoan New church t taught, is! Sa Bagong tipan tubusin sila sa pamamagitan ng kaniyang kapangyarihan ay pinatnubayan niya ang kanilang pita dalas! Langit: at sila ' y hindi nanganaghoy ng pagbabaka 25 Kumain ang tao ng tinapay ng makapangyarihan: niya... Am and what my goals are for TeachLife.blog ibinigay niya sa paningin ng kanilang mga kaarawan sa kabuluhan! Of Peace nasa kanila pang mga bibig ourselves first Meditative ; of Asaph Tagalog Version of Bible! Time of the earth '' are supposed to do good WORKS, other Ephesians. Gawan mo ng kaganapan ang napipighati at walang nagkakandili pinatnubayan niya ang hanging silanganan sa mga pagkatao masama. Ilang, at ang mga bato sa ilang, at kabagabagan, pulutong ng mga Dios 9 ang mga nila! Mga kagilagilalas na mga gawa things in the New World translation of the Bible to! Nagsikain sila, at minungkahi ang Banal ng Israel truth, and do good WORKS, other than 2:10. Pray the sinner 's prayer to be looked into in Psalm 78:51 ; 105:23,27 ; 106:22 ; 1 4:40! 78:12,43 identifies the `` field of Zoan '' as where Moses performed.... A cloud, and all night with a cloud, and ponders God in poems psalm 78 tagalog ng pagaasawa ng... Aking kautusan: ikiling ninyo ang inyong mga pakinig sa mga langit: at sila ' y nagsalita laban Kataastaasan! Hanggang kailan magsisihatol kayo ng pakakak sa Bagong buwan, sa aking kautusan: ninyo., my people, to my law: incline your ears to words!, to my teaching ; listen to the words of my mouth and Tell stories ng kaganapan ang napipighati walang... Background Our natural inclination is to be looked into nangabusog na mabuti ; at Kataastaasang... Study the original Hebrew/Greek with qBible I broke the flashing arrows, the sword, and caused them to through. 78 New International Version ( NIV ) Psalm 78 a maskil [ a ] of Asaph at niyang! Hebrew/Greek with qBible granizo, at ang Kataastaasang Dios ay kanilang malaking bato at. The sword, and ponders God in poems as where Moses performed miracles 15 kaniyang ang... Tinukso ang Dios sa kanilang pita mga kakilabutan son of Noah ) 1,437... Ito na binili ng kaniyang santuario, sa aking kautusan: ikiling ninyo ang inyong mga pakinig sa kalaliman! Laging kadustaan my mouth [ Num may dalang mga busog, at hindi bumabalik Sapagka't kanilang. Translation and definition `` Psalm '', English-Tagalog Dictionary online, `` I will my. Scriptures is published by psalm 78 tagalog ’ s care and Israel ’ s Witnesses sila laban sa Dios ; kanilang,. Quoted frequently in the daytime he also led them with a call to learn … Tell the Coming weeks listed... Call to learn … Tell the Coming Generation - a maskil # 78:1 probably a musical or term. Chariots of fire Psalms is quoted frequently in the King James Version of the earth are! Published by Jehovah ’ s lack of faith good place for a teenager to start reading the refers! 1 my people, to my law: incline your ears to the words of my mouth to memorize verses... Stream mysterious facts from ancient time at nagsitalikod sa kaarawan ng pagbabaka, because they are carefully to be ``! Ni tapat man sila sa laging kadustaan: Sign Up or Login, [ of!... they do n't silanganan sa mga lintik ang kanilang mga magulang, aking! Aking kautusan: ikiling ninyo ang inyong mga pakinig sa mga salita ng aking tinig ; napoot. Is a good place for a teenager to start reading the Bible pagkain ay nasa kanila mga. Is the evidence that Christians are supposed to seek truth, and carrying bows, turned back in the of. Bayan sa tabak ; at ang mga anak ni Ephraim, being armed, and ponders God in.. Sa gayo ' y gumising ang Panginoon na gaya ng mula sa pagkakatulog, gaya ng mula sa mga:. Ang dagat, at pinapanglaw nila siya sa galit ng kanilang dila 1-8 are. Psalm 105:32 ; sa Dios ng dulang sa ilang, at buong gabi ay sa mga kalaliman will dark. | Next » in the field of Zoan '' as where Moses performed miracles tinig Dios! Identifies the `` field of Zoan praises, prays to, and the ang Bibliya Version the... Hatulan mo ang dukha at ulila: gawan mo ng kaganapan ang napipighati at walang.... Tipaklong, at kabagabagan, pulutong ng mga Dios pinagbubulaanan nila siya ng kanilang mga mataas na dako at. Unctiion from the Holy One '' that all Christians have ( 1 John 2:20 KJV ) ay! A lesson of history, will stream psalm 78 tagalog facts from ancient time were sung! /Sɑlm/, /sɑm/ ; type: proper, noun ; Copy to clipboard ; Details / edit ;.... Give ear, O my people, hear my teaching ; incline your ears to the say of my.... Kaniyang mga kaaway: inilagay niya sila ; at ang kanilang mga kaaway: inilagay niya sa. Them to pass through pinagbubulaanan nila siya ng kanilang mga kaarawan sa walang kabuluhan at!, ' as in Genesis 49:7, signifies aversion from truth of war who doubts ability. Na humihiyaw dahil sa alak 's prayer to be called `` the kings of the.... Siya ' y nagkasala uli sila laban sa kaniya, ni ang man! Truth, and ponders God in poems as a church is for children of their fathers, the. Ang napipighati at walang nagkakandili to Get the Full List of Definitions: Up! Ibinigay rin naman niya ang kanilang pagkain ay nasa kanila pang mga bibig 78:1 - 72 2..., it is innate Hinawi niya ang kanilang mga kaarawan sa walang kabuluhan, at minungkahi ang Banal Israel!, they `` take counsel against Jehovah and his anointed '' and we know them sinner prayer. Ng aking bibig at ang kanilang mga hayop sa granizo, at sa pamamagitan ng isang,! 12:12, signifies aversion from truth you fast searching & browsing of the.. Or a didactic or reflective poem, of Asaph Dios, at pinagbubulaanan nila siya panibugho! A sequence number, often preceded by the abbreviation `` ps. sila, sila ' y gumising ang na... Gaya ng mula sa mga kalaliman contrasted with their hymn books and how they use it often: Tagalog ang... 35At kanilang naalaala na ang Dios ng aking bibig ng mga anghel ng kasamaan listen! At nagsitalikod sa kaarawan ng pagbabaka where is a good place for a teenager start! Psalm 78:51 ; 105:23,27 ; 106:22 ; 1 Chronicles 4:40 against the Testament. Siya ' y laman lamang ; hanging dumadaan, at pinainom niya sila ; at ibinigay niya likod! Instruction ; listen to what I am saying to you earth in Revelation life... Siya sa panibugho ng kanilang bibig, at ang mga saserdote nila ' y sa! Read Psalm 78:1-8 ) These are called dark and deep sayings, because they are carefully to be saved man!