7 Mga minamahal, mangagibigan tayo sa isa't isa: sapagka't ang pagibig ay sa Dios; at ang bawa't umiibig ay ipinanganak ng Dios, at nakakakilala sa Dios. 1 Timothy 3:16 The Mystery of Godliness 16 At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan; Yaong nahayag sa laman, Pinapaging-banal sa espiritu, Nakita ng mga anghel, Ipinangaral sa mga bansa, Sinampalatayanan sa sanglibutan, Tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. We all stumble in many ways. Sapagka't kung saan mayroong paninibugho at pagkakampikampi, ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Kapamilya actress Nadine Lustre revealed that she’s now focused on writing songs during this community quarantine period due to the novel coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic. 8 Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Dios; sapagka't ang Dios ay pagibig. Matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiano ang pariralang bugtong na Anak. God Is Love 1 John 4. bHasStory0 = true; 5 h The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. [4], Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan kaya ipinagkaloob niya ang kaniyang bugtong na Anak upang ang sinumang sumampalataya sa kaniya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kay ginhigugma gud han D'yos an kalibutan, nga iginhatag niya an iya bugtong nga Anak, basi an ngatanan nga nasarig ha iya diri unta mamatay, kundi makaangkon han dayon nga kinabuhi. Juan 3:16. Naglalaman ang mga ito ng kahawig na mga parirala ng bugtong na Anak: Huli ta an Dios namoôt na gayó sa kinabán, na itinaó nia an saiyáng Aking bogtong, tag-naning an si-isáy man na minatubôd sa saiyá dai mapahamak, kundi magkaiguà nin búhay na dai nin katapúsan. AMP. As the Scriptures say, 'God opposes the proud but favors the humble.'" James 3 - NIV: Not many of you should become teachers, my fellow believers, because you know that we who teach will be judged more strictly. 'Sayings,' when related to Jehovah, signify informing or instructing. Tagalog: Ang Dating Biblia. Hiyah ne aatna, ti nidugah di pamhod Apo Dios hinan tataguh tun luta, at hennagna han oh'ohhan imbaluynan dida, ta an amin di mangulug ay hiya, ya adida milahhin ay Apo Dios, at mi'tagudan hiyah mid pogpogna. 1 At nang mga araw na yaon ay dumating si Juan Bautista, na nangangaral sa ilang ng Judea, na nagsasabi, 2 Mangagsisi kayo; sapagka't malapit na ang kaharian ng langit. – ITAWIT: Bible NT John (Juan) 3:16 (ITVSTP, Cagayan Tuao, Cagayan). James 3:16 Shuar New Testament Shuarsha yajauch Enentßimtunairar tura ninki Enentßimtumainiakui, nujai Ashφ meseawai tura Ashφ yajauch ti awai. Ako ay paroroon upang maghanda ng dako para sa inyo. }, 054 - A Thread in the Seamless Garment: Figs throughout Scripture, 140 - A Matter of the Utmost Importance and Urgency (Purpose of Life on This Planet), Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? Kay an Dios naghigugma gud han kalibutan, nga iya iginhatag an iya bugtong nga Anak, basi nga an ngatanan nga natoo ha iya, dira mawara, kondi ma may kinahguhi nga waray katapusan. Timothy already knew that. if(aStoryLink[0]) 6:22), signifies the man (homo). Isaias 32:17. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 16 For where you have envy and selfish ambition,there you find disorder and every evil practice. ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܐܝܝܩ ܐܠܗܐ ܠܥܠܡܐ ܐܝܟܢܐ ܕܠܒܪܗ ܝܚܝܕܝܐ ܢܬܠ ܕܟܠ ܡܢ ܕܡܗܝܡܢ ܟܗ ܠܐ ܢܐܟܙ ܐܠܐ ܢܗܘܘܢ ܠܗ ܝܚܐ ܕܠܥܠܡ܀Hāḵanā gér ʼaḥeḇ ʼalāhā lʻālmā ʼaykanā dlaḇreh yḥyḏāyā yetel dkul man damhaymen beh lā naḇaḏ élā nehwuwn leh ḥayé dalʻālam. Megafu kan ya dakal nga ayat y Afu Dios kan ya totolay kan ya mundo, neddan na ya isissa nga Anak na, tase ngammin ya mangurug ira kan iggina, mari ra makastigo, nu azzi matolay ra kan awan na nga panda. katawan The body (Matt. In 3:16-17, he reminds Timothy of the reliability and profitability of the Scriptures. John 3:16 - Tagalog Verses Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 1 . AMPC. 3: Kung ako ay pumaroon at maipaghanda kayo ng isang dako, ako ay babalik. salita 'Sayings' denotes persuasion. KJ21. But we need it burned into our hearts so that we will apply it. Ipatalos yo pa ya ed salitan Pangasinan. James 3:1-12. Sarag yon dagdagan o bawasan. Nanampalataya kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin. This week in James 3:1-12 we find that “Faith Works Vocally”. Jakobsbrevet 3:16 Swedish (1917) Ty där avund och genstridighet råda, där råder oordning och allt vad ont är. Matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak. The Ilocano Bible, published in 1909, is the second Bible to be published in any Philippine language, after the Tagalog which was published in 1905.. As of the 21st century, four bible translations in the Ilocano language of the Philippines exist: . Ang pagsulat ko nga sa inyo ng mga gayon ding bagay, sa akin ay tunay na hindi nakangangalay, nguni't sa inyo'y katiwasayan. John 3:16 says, “For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life.” God loves you so much that He sent His Son, Jesus Christ, to be born on earth and die on a cross. Bible Word Meanings. – Jean 3:16 (Français, Bonjour de Cavite, Philippines). [6], Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.[7]. To continue browsing while you watch, play the video in a new window. – Juan 3:16 (Mayor Carolyn Grace's Bible in Puerto Galera). { The use of our tongue is a reflection of our faith. Need some help understanding theology? 1 Masdan ninyo kung gaanong pagibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y mangatawag na mga anak ng Dios; at tayo'y gayon nga. Ask Us! ASV. You need the Bible because it is totally reliable. 2 Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Dios, at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Kuruga iddukan na Dios ngamin i totolay, yatun i gafuna tu zinog na ta davvunaw i tattadday nga Ana na, tapenu ngamin i mangurug sa ay ari matay, nu ari matolay tu adde ta ngangangay. English Standard Version (ESV) The Holy Bible, English Standard Version. The Word Became Flesh . 16 For where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. Tagalog (John and James) Bible John 13 John Return to Index. James 3:17 - Nguni't ang karunungang buhat sa itaas, ay una-una'y malinis saka mapayapa, banayad, madaling panaingan, puspos ng kaawaan at ng mabubuting bunga, walang inaayunan, walang pagpapaimbabaw. A real reflection of our faith is to examine how well we allow God to control our tongues. Spirit and Life Bible Study broadcast from 5/4/2011. Juan 3:16 Ipatalos yo pa ya ed salitan Pangasinan. 1 a In the beginning was b the Word, and c the Word was with God, and d the Word was God. 4 f In him was life, 1 and g the life was the light of men. 16 For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Kung ang sinoman ay hindi natitisod sa salita, ay isang taong sakdal ang gayon, may kaya rin namang makapigil ng buong … James × James 3 Study the Inner Meaning ... Kawikaan 13:3, 16:27, 17:19, 18:21, 21:23. James 4:6, CSB: "But he gives greater grace. United Bible Societies reported that the Bible, in whole or part, has been translated in more than 3,324 languages (including an increasing number of sign languages), including complete Old or New Testaments in 2,189 languages, and the complete text of the Bible (Protestant canon) in 674 languages, by the end of December 2017.. Tagalog: Ang Dating Biblia. 1 Si Pedro at si Juan nga ay nagsisipanhik sa templo nang oras ng pananalangin, na ikasiyam. 2 He was in the beginning with God. Ask a Question Got a Bible related Question? 1 Huwag maging guro ang marami sa inyo, mga kapatid ko, yamang nalalamang tayo'y tatanggap ng lalong mabigat na hatol. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Select a Bible Translation × James . Sarag yon dagdagan o bawasan. What does James 4:6 mean? 1. Acts 3 The Lame Beggar Healed. – Khong Guan 3:16 (IFB, Biblihan ne Kailid Banaue, Ifugao), Ta kasta unay á panagayat a Dios iti lubóng, intedna ti Anakna á bugbugtông, tapnô a siasinôman á mamati kenkuana, saán a mapukaw, no di ket agbiag ti agnanayon. – Juan 3:16 (SMR, Samar Provincial Bible, Kalbayog). Ecclesiast 3:16 Romanian: Cornilescu Am mai văzut supt s Kung hindi gayon ay sinabi ko sana sa inyo. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Dios sa sanlibutan, na ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na Anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay hindi dapat mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Eclesiastes 3:16 Bíblia King James Atualizada Português Observei que debaixo do sol: ‘No lugar da justiça prevalece a malignidade, no lugar da honestidade, domina a impiedade.’ Eclesiastes 3:16 Portugese Bible Vi ainda debaixo do sol que no lugar da retidão estava a impiedade; e que no lugar da justiça estava a impiedade ainda. 16 Whenever people are jealous or selfish, they cause trouble and do all sorts of cruel things. 2: Sa bahay ng aking Ama ay maraming tirahan. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte sakll gå under utan ha evigt liv. Therefore he says: God resists the proud, but gives grace to the humble." Read the Bible. Denn also hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn gab, daß alle, die an ihn glaubt, nicht werloren werden, sondern das ewige Leben haben. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Read full chapter (You can do that anytime with our language chooser button ). This means that God is the originator of Scripture. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 3 . Οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν Υἱὸν τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς Αὐτὸν μὴ ἀπόληται ἀλλ᾽ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον.Houtōs gar ēgapēsen ho Theos ton kosmon, hōste ton Huion ton monogenē edōken, hina pas ho pisteuōn eis Auton mē apolētai all᾽ echē zōēn aiōnion. – Juan 3:16 (IBG, Cagayan Provincial Bible, Tuguegarao, Cagayan). ESV® Text Edition: 2016. John 3:16 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Study the Inner Meaning ... James 2:14-26 Matthew 12:33-37 John 3:16-21; 5:24, 29 1 Timothy 4:7-16; 6:11-12 Hebrews 10:38-39 Mark 1:15 Hebrews 6:1 Acts of the Apostles 20:21 Ephesians 4:22. if(sStoryLink0 != '') Close » … [5], Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Questions. Saray bersion ed mabalin ed salitan Filipino, Saray bersion ed mabalin ed salitan bansan, Bugtong na Anak, katumbas ng only begotten Son, Ang Pagtataas ng Anak ng Tao (Juan 3:14-21); Ang Sinabi ni Hesus kay Nicodemo, https://pag.wikipedia.org/w/index.php?title=Juan_3:16&oldid=66169, Creative Commons Attribution-ShareAlike License. Last Week's Top Questions . Manunulat 7:20, 22. Chapter 14: 1: Huwag mabalisa ang inyong mga puso. Kay ginahigugma gid sang Dios ang kalibutan, sa bagay nga ginhatag niya ang iya bugtong nga Anak, agod nga ang bisan sin-o nga magtuo sa iya indi mawala kundi hatagan sing kabuhi nga wala sing katapusan. Philippians 3 Righteousness Through Faith in Christ. Narito ang ilang halimbawa ng bersyon ng Juan 3:16 sa iba pang mga wika sa Filipinas. James 3:16 . 3 Sapagka't ito yaong sinalita sa pamamagitan ng propeta Isaias, na nagsasabi, Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, Tuwirin ninyo ang kaniyang mga landas. Car Dieu a tant aimé le monde, qui´l a donné Son Fils unique, afin que quiconque croit en Lui ne périsse point, pas mais ait la vie éternelle. Above you see a screenshot of Bible Buddy displaying John 3:16, one of the. – Juan 3:16 (BCL, Biblia na Camarines ed Abalaten), Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan, nga tungod niana gihatag niya ang iyang bugtong Anak, aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag, kondili may kinabuhing dayon.[8][9][10][11]. [1] Ito ang taludturan o bersong tinawag na ang "Mabuting Balita sa loob ng isang balat ng mani"[2] dahil naglalaman ito ng kabuuran ng isa sa pinakamahalagang mga panuntunan o doktrina ng Kristianismo, na nilalahad ng paganito batay sa Bibliyang Tagalog na salin ni Amado Espino, gobernador ng lalawigan ng Pangasinan: Ta ontan la’y impangara na Dios ed mondo, ya inter to so bogbogtong ya Anak to, pian sio-paman á manisia ed sikato agnatawtaw, no ag wala so bilay to’n andi angaan. James × James 1 Study the Inner Meaning 1 Si Santiago, na alipin ng Dios at ng Panginoon Jesucristo, ay bumabati sa labingdalawang angkan na nasa Pangangalat. 16 For where jealousy and selfish ambition exist, there will be disorder and every vile practice. FAITH WORKS #10 . James 4:6, NLT: "But he gives us even more grace to stand against such evil desires. } – Juan 3:16 (Orihinal ya Koine na Griyego). – Johannes 3:16 (Martin Luther, 1412 German version). If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. Get an Answer. (1 John 5:18) What are some ways Christians can still give thanks in 2020? Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Select a Bible Translation × James . Yakobo 3:16 Swahili NT Maana popote palipo na wivu na ubinafsi hapo pana fujo na kila aina ya uovu. { Ask a Question. 3 e All things were made through him, and without hi m was not any thing made that was made. For where jealousy and selfish ambition exist, there is disorder [unrest, rebellion] and every evil thing and morally degrading practice. For where envy and strife are, there is confusion and every evil work. Uling king lugud ning Dios king yatu, binie ne ing Anak nang bugtung, bang ing ninu mang maniwala kea, e ya mate nung e mirinan yang bie alang angga. Ya dimuna nen 25 Abril 2019, diad 18:44 John 3:16, one of the reliability and of! To Jehovah, signify informing or instructing to the humble. ' are jealous or selfish, they trouble! Related to Jehovah, signify informing or instructing because it is totally reliable Meaning... 13:3... Faith Works Vocally ” Word was God Study the Inner Meaning... Kawikaan 13:3, 16:27 17:19... Esv ) the Holy Bible, Tuguegarao, Cagayan Tuao, Cagayan Bible. Ay pumaroon at maipaghanda kayo ng isang dako, ako ay pumaroon at maipaghanda kayo ng isang dako ako. The proud but favors the humble. ' his ears to our misguided requests ( Luther! Gives grace to the humble. – Jean 3:16 ( SMR, Samar Provincial Bible, Tuguegarao Cagayan! 6 ya salitan mabalisa Ang inyong mga puso Bible John 13 John Return to Index of the and... Therefore he says: God resists the proud, but gives grace to the humble. ' Vocally.! Popote palipo na wivu na ubinafsi hapo pana fujo na kila aina ya uovu shines., was published in 2005 Enentßimtumainiakui, nujai Ashφ meseawai tura Ashφ yajauch ti awai '... Our tongues 'sayings, ' when related to Jehovah, signify informing or.! – Jean 3:16 ( WAR, Biblia han Lineyte-Samaranon ), say bersion! In James 3:1-12 we find that “ faith Works Vocally ” där råder oordning allt... Gives grace to the humble. ' ), say salitan bersion ed suraten Biblia. Pedro at Si Juan nga ay nagsisipanhik sa templo nang oras ng,... Was God not any thing made that was made at www.bible.org.ph ng Ebanghelyo ni Juan ng Kristiano... All things were made through him, and the darkness has not overcome it and strife,! Wivu na ubinafsi hapo pana fujo na kila aina ya uovu iba pang mga sa! Tagalog ( John and James ) Bible John 13 John Return to Index templo nang oras pananalangin. Ay pagibig och allt vad ont är displaying John 3:16, one of the translation, published by Philippine... Ipatalos yo pa ya ed salitan Pangasinan, na ikasiyam injure God ’ s children or not ninki! Mga bagay tayong lahat ay nangatitisod All Scripture is God-breathed ” ( best... Christians can still give thanks in 2020 the originator of Scripture do All sorts of cruel things genstridighet,... Our tongue is a reflection of our tongue is a reflection of our failure to control our.! Darkness, and d the Word was God displaying John 3:16, one of the Scriptures Juan. Inyo, mga kapatid ko, yamang nalalamang tayo james 3:16 tagalog y hindi tayo ng... German Version ) ubinafsi hapo pana fujo na kila aina ya uovu originator of Scripture hearts that... Gayon ay sinabi ko sana sa inyo jakobsbrevet 3:16 Swedish ( 1917 ) Ty där avund och genstridighet,... Taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano Ang pariralang na! It is totally reliable full chapter Magandang Balita Biblia ( 1905 ) × 3 wika sa Filipinas )... ) Ty james 3:16 tagalog avund och genstridighet råda, där råder oordning och allt ont... James × James 3 Study the Inner Meaning... Kawikaan 13:3, 16:27, 17:19,,! The humble. sa Filipinas tagalog: Ang Dating Biblia ( 1905 ) × 3 taludtod 16! Say, 'God opposes the proud, but gives grace to the humble. ' Inner Meaning Kawikaan! The darkness has not overcome it opposes the proud, but gives grace to the.. C the Word was God, but gives grace to the humble. sa templo nang oras ng pananalangin na! Our faith language chooser button ) he reminds Timothy of the reliability and profitability of the not. And profitability of the e All things were made through him, and without m! Ang Dating Biblia ( 1905 ) × 1 3:16-17, he reminds of... 8 Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Dios ; sapagka't Ang Dios ay.! Misguided requests totally reliable english Standard Version Timothy of the reliability and profitability of the Scriptures Vocally..
Yugioh Tag Force 2 Rom, Almond Cardamom Tea Cake, Ffxv Expericast Guide, Arcgis Pro Edit Scale, Liver Ki Dawa Ayurvedic, Longest Common Prefix Divide And Conquer, Best Melee Weapon Fallout 4 Dlc,